Kehittämistoiminta
Kehittämistoiminta

Vammaisten ihmisten yksilölliset tarpeet ohjaavat
Savaksen ja toimialan käytäntöjen kehittämistä. 

Kehittämistoiminta

Savas-Säätiön kehittämistoiminta tähtää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia edistävien palveluiden, tukimuotojen ja toimintamallien käyttöönottamiseen. Toiminnalla vastataan uusiin ja muuttuviin vammaisten henkilöiden tarpeisiin. Kehittämistoiminta organisoidaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisprojekteina.

Kehittämisideat
Kehittäminen tapahtuu aina yhteistyössä toisten kanssa. Haluaisitko Sinä tai organisaatiosi esittää ideoita tai tarpeita vammaisten henkilöiden aseman ja hyvinvoinnin kehittämiseen liittyen?
Lue täältä lisää ja lähetä ideasi...

 

Yhteystiedot

Savas / Hallinto
Kehittämispäällikkö
Kirsi Manninen

Puh. 044 430 3283
sähköposti  kirsi.manninen@savas.fi
VAVE-hanke
Kehittämistoiminta
 • Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke

           

  Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke
  yhdistää osaamista koulutuksen kehittämisessä rakentamalla erilaisia oppimispolkuja, joissa vahvistetaan vammaisalan osaamista eri koulutustasoilla. Samalla kehitetään tuki- ja ohjausmalleja koulutukseen. Vammaisalan työorganisaatiot haluavat yhdessä vahvistaa vammaisalan brändiä ja vetovoimaa alueella sekä vastata alan muuttuviin osaamistarpeisiin vahvistamalla hyvinvointiteknologista osaamista.

  Hankkeen toimijoina on Etelä-Savon keskeiset toisen asteen ammatilliset organisaatiot sekä koordinoivana tahona Diakonia-ammattikorkeakoulu. Vammaisalan asiantuntijaorganisaationa mukana on Savas-Säätiö, Vaalijalan kuntayhtymä sekä Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Savo (Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna). Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta. Kansallisena rahoittajana toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

  Savaksen osahankkeen tavoitteet:

  • Kehitetään toimintatapoja, joiden avulla vammaisalan vetovoimaisuus ja houkuttelevuus lisääntyy. Hankkeessa mallinnetaan uusia tapoja, kuinka henkilöt ohjautuvat vammaisalan opintoihin ja alan työpaikkoihin.
  • Kehitetään vammaisalan toimintaympäristöihin uusia toimintamalleja, jotka vastaavat alan uusia osaamistarpeita. Erityisesti kehitetään modernia teknologiaa hyödyntävää työkulttuuria vammaisalalle.
  • Vahvistetaan vammaisalalla työskentelevän henkilöstön ammatillista ja digitaalista osaamista. Henkilöstön kouluttamiseen haetaan uusia teknologisia toimintatapoja ja menetelmiä.        

  VAVE-hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta: vetoavammaisalalle.fi

  Tutustu tarkemmin hankkeeseen:

  Lue lisää...


Yhteystiedot

 • Katja Kirjalainen

  Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke
  Projektikoordinaattori
  Katja Kirjalainen

  MIKKELI
  puh. 041 730 3434
  katja.kirjalainen@savas.fi

Päättyneet hankkeet
Kehittämistoiminta
 • Chillaillaan

  Chillaillaan-hankkeen (v. 2018-2020) tehtävänä oli itsenäisesti asuvien, erityistä tukea tarvitsevien nuorten, saaminen mukaan vapaa-ajan toimintaan sekä harrastusten pariin. Hankkeen myötä Mikkeliin perustettiin nuorille sekä nuorille aikuisille (15-34-vuotiaille) suunnattu matalan kynnyksen klubitalo sekä sähköinen harrastepankki. Hankkeessa oli laaja-alainen yhteistyöverkosto, verkostolle järjestettiin koulutusta ja opastusta erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjauksessa.

  Hankkeen toiminnalla pyrittiin ehkäisemään nuorten yksinäisyyttä sekä syrjäytymistä. Hankkeen tarkoituksena oli nuorten sosiaalisten valmiuksien kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen. Hankkeen avulla pyrittiin tavoittamaan niitä nuoria, joita muut palvelut eivät saavuta.

 • Lastu

  Lastu – Vammaisten lasten perheiden tukimallit -levittämishanke v. 2016-2019 edisti vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden hyvinvointia ja osallisuutta. Hanke toimi vuona 2019 Iisalmen, Siilinjärven ja Varkauden Perheentaloilla levittäen Kuopion Perheentalon hyviä käytäntöjä, jotka on koottu Kaikkien perheiden kohtaamispaikka -sivuille. Vuonna 2020 Kaikkien perheiden kohtaamispaikka -sivujen materiaalit siirtyvät Kuopion Perheentalon nettisivuille.

  Hankkeen tuotoksena yhteistyössä syntyneen Saavutettavuus -oppaan tarkoituksena on auttaa Perheentaloja kehittämään tilojaan ja toimintaansa kaikille perheille soveltuviksi. Julkaisua voi käyttää tarkistuslistan tapaan.

  Saavutettavuus -opas

 • Tepa

  Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut oli STEA:n rahoittama kehittämishanke vuosina 2012-2016. Projekti toteutettiin Ylä-Savon Soten ja Mikkelin Seutusoten kanssa.

  Projektissa kehitettiin ja edistettiin kehitysvammaisen henkilön asemaa ja oikeuksia perusterveydenhuollossa. Projektissa kokeiltiin kolmea konsultoivan ja kotiin jalkautuvan terveydenhuollon ammattilaisen mallia, kehitettiin terveydenhuollon palveluohjauksen toimintamalli sekä järjestettiin monipuolista koulutusta toiminta-alueella.

  Projektin tuotoksia ovat Terveydenhuollon palveluohjauksen toimintamalli, Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen sekä käyttöönottoa tukeva koulutusmateriaali. Projektissa tuotettiin terveyskeskusten käyttöön vuorovaikutustilanteita helpottamaan Kommunikaation työvälineitä terveydenhuoltoon ja suun terveydenhuoltoon sekä kommunikaatiopassi. Tepa-projektin materiaalit löytyvät täältä.

  Lataa tästä Tepa-projektin sähköinen lopputuote-esite "Kehitysvammaisen tukena terveydenhuollossa".

 • Työelämän päämies

  Työelämän päämies-projekti oli Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama kehittämishanke, joka toteutettiin v. 2011-2015 yhteistyössä Pieksämäen kaupungin kanssa.

  Projektin päämääränä oli kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisen tukimuotojen kehittäminen ja edistäminen heidän siirtyessään työmarkkinoille toisen asteen opinnoista. Ihannetilanteessa kehitysvammainen henkilö pystyy valmentautumaan tulevaan työpaikkaansa jo toisen asteen opintojen aikana.

  Projektissa tuotettiin materiaalia työelämän päämies-teemaan liittyen.
  Oppaat Työelämän päämies (selkokielinen työllistymisen opas kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille) ja Työelämän päämies 2 (opas työnantajille kehitysvammisen tai erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämiseen) löytyvät säätiön materiaalipankista ja ovat vapaasti hyödynnettävissä.

 • Tuetusti päätöksentekoon (TUEPA)

  Tuetusti päätöksentekoon-projekti toteutettiin vuosina 2011-2015. Projektin toiminnan rahoitti Raha-automaattiyhdistys (RAY). Projekti toimi Pohjois- ja Etelä-Savon alueella.

  Projektin tavoitteena oli levittää tietoa tuetusta päätöksenteosta, erilaisista kommunikaatiomenetelmistä ja tuettua päätöksentekoa edistävistä keinoista.Projektissa työskenneltiin kehitysvammaisten ihmisten, päämiesten, heidän läheistensä ja vammaisalan ammattilaisten kanssa.
  Projektissa tuotettiin materiaalia tuetun päätöksenteon-teemaan liittyen: 

  Tuettu päätöksenteko-opas, työvälinepakki ja Tuettu päätöksenteko-kuvat; 
  Opas sisältää tietoa tuetusta päätöksenteosta, päätöksenteon tukena käytettävistä työvälineistä sekä kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta. Oppaassa kuvataan, mistä onnistunut tuetun päätöksenteon tilanne rakentuu sekä esitellään projektin toimintaan osallistuneiden ihmisten kokemuksia ja arjen hyviä käytäntöjä.
  Teen päätöksiä-lehtinen sisältää tietoa missä asioissa ihmiset tekevät päätöksiä ja millaista tukea päätöksentekoon tarvitaan. Lehtinen on kuvitettu.
  Päämieskoulutus-materiaali sisältää neljän koulutuskerran materiaalin, työvälineet, teemakuvat ja arviointimateriaalin sekä koulutustodistuspohjan. Materiaali on tarkoitettu päämiesten koulutuksiin.
  Koulutusmateriaali-paketti vammaisalan henkilöstölle sisältää 5 koulutusmateriaalia vammaisalan henkilöstön käyttöön. Voidaan käyttää koulutuksissa, uusien työntekijöiden perehdyttämisessä sekä opiskelijoiden opetuksessa.
  Päämiehisyys palveluiden suunnittelussa-materiaali sisältää materiaalia palvelusuunnitelmakokoukseen tueksi, esimerkiksi kuvitettupalaverikutsu pohja ja kokouksen etenemisjärjestykseen kuvia.
  Kysely kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidoista; kyselyn avulla voidaan selvittää vammaisalan työntekijöiden koulutustarve kommunikaatioon liittyvistä teemoista.
  Näin tuettu päätöksenteko onnistuu-yhteenveto sisältää tiivistelmän, mitä tuetun päätöksenteon onnistuminen edellyttää vammaisalantyöntekijöiltä ja organisaation johdolta.
  Tukihenkilön rooli päätöksenteossa - roolin kuvaus sisältää tukihenkilön työtehtävien ja roolin kuvauksen.
  Projektin materiaalin esittely ja keskeisimmät tulokset/vaikutukset ja johtopäätökset -esityksissä kuvataan projektin materiaali ja keskeisimmät tulokset.

  TUEPA-materiaali löytyy säätiön materiaalipankista, ja on vapaasti hyödynnettävissä.

 • Minun asumisen polkuni (Map)

  Minun asumisen polkuni –projekti (MAP) toteutettiin vuosina 2010-2014 Pohjois- ja Etelä-Savon alueella  Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamana kehittämisprojektina. Map-projektissa kehitettiin päämiesten eli kehitysvammaisten ihmisten yksilöllistä asumista. Yksilöllisellä asumisella tarkoitetaan sitä, että päämies suunnittelee asumistaan omien kykyjensä mukaan omalla tahdillaan. Päämies tekee asumiseen liittyviä päätöksiä ja saa päätöksentekoon tukea. Omien toiveiden ja tarpeiden mukaisella asumisen tuella hän elää valitsemassaan kodissa sujuvaa arkea ja omannäköistä elämää. Projektin tärkein tavoite oli tehdä ihanneasumisen Map-toimintamalli. Ihanneasumisen toimintamallilla tarkoitetaan kuvausta, jossa kerrotaan asumisen suunnittelusta ja asumiseen tarvittavan tuen arvioinnista päämiehen näkökulmasta. Map-toimintamallia kehitettiin Savon alueella yhdessä päämiesten, heidän läheistensä ja ammattilaisten kanssa. Päämiehet olivat projektin asumisen kokemusasiantuntijoita. Päämiesten ja heidän läheistensä mielipiteitä asumisen asioista kerättiin projektin asiakastyössä ja haastatteluissa.

  Projektin tuloksena syntyneessä Map-toimintamallissa kerrotaan onnistuneesti kehitysvammaisen ihmisen yksilöllisen asumisen suunnittelusta ja tuen tarpeen arvioinnista. Toimintamallin teemat ovat hyviä käytäntöjä, jotka perustuvat aidosti päämiehen itsensä tekemään asumisen ja asumista tukevien palvelujen suunnitteluun. Map-toimintamalli -vihko ja sen teemoista kertovat erilliset vihkot on koottu Map-kansioon. Kaiki Map-kansion vihkot on kirjoitettu selkokielellä päämiehen näkökulmasta. Vihkojen tekstin tukena on käytetty Map-projektissa luotuja asumisen suunnitteluun liittyviä Map-selkokuvia.

  Map-materiaali on monipuolista ja esteetöntä. Map-vihkoja voidaan käyttää ja hyödyntää monin eri tavoin niin Savon alueella kuin valtakunnallisestikin. Selkokielinen ja selkokuvilla kuvitettu materiaali lisää päämiesten osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä auttaa aidosti kehitysvammaisten ihmisten asumisen suunnittelua ja päätöksentekoa. Vihkot antavat kaikille helposti tietoa kehitysvammaisten yksilöllisestä ja tasa-arvoisesta asumisen suunnittelusta ja siihen
  tarvittavan tuen arvioinnista.

  Map-materiaali löytyy materiaalipankista.

 • Elämänlanka

  Elämänlanka -projekti toteutettiin Savon Vammaisasuntosäätiön ja Honkalampi-säätiön yhteistyöhankkeena vuosina 2008-2013 Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella.

  Projektin toiminta oli suunnattu 13-20 -vuotiaille nuorille, joilla on neurologisia erityisvaikeuksia tai neuropsykiatrisia ongelmia (esim. ADHD, Asperger, kielihäiriöt, oppimisvaikeudet).  Projektin toiminta-alueena oli Itä-Suomi (Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala).
 • Kulttuuria kaikille, virtaa verkostoista (Virtaa)

  Virtaa -projekti oli Savon Vammaisasuntosäätiön hallinnoima ja RAY:n rahoittama kehittämishanke. Etelä-Savossa projekti toteutettiin vuosina 2005-2008 (maaliskuu) Mikkelissä sekä Mäntyharjulla ja vuosina 2007-2009 Pohjois-Savossa pääasiassa Kuopiossa.

  Projektin toiminnat kohdistettiin kehitysvammaisille henkilöille. Muita kohderyhmiä olivat kulttuuripalveluiden tuottajat sekä vammaisalan työntekijät ja opiskelijat. Projektin kehitti asumis- ja/tai päivätoimintapalveluita käyttävien vammaisten henkilöiden kulttuuri- ja muuta harrastustoimintaa vapaaehtoistoiminnan sekä verkostoyhteistyön avulla.

 • Minä muutan -asumisvalmennus

  Minä muutan -projekti toteutettiin Savon Vammaisasuntosäätiön kehittämishankkeena vuosina 2007-2009 RAY:n tuella. Projektin kohderyhmänä olivat Pohjois- ja Etelä-Savon alueilla vanhempiensa tai muiden läheistensä luona asuvat kehitysvammaiset henkilöt ja heidän perheensä. Projekti toteutti, kehitti ja edisti kehitysvammaisten henkilöiden asumisvalmennusta onnistuneen muuton mahdollistajana, tuotti työvälineitä ja materiaalia (Minä muutan - asumisvalmennuksen tehtäväkansio, Muutossa tukena - asumisvalmennuksen käsikirja, Muuton muistilista) asumisvalmennuksen tarpeisiin. Projektin asumisvalmennuksessa oli mukana projektin kohderyhmään kuuluvia asiakasperheitä Savon alueen erikokoisista kunnista. Projektin jälkeen Savon alueella on selkeästi kokeiltu ja arvioitu asumisvalmennusmalli. Avohuollon työntekijät voivat hyödyntää projektin lopputuotteita omassa työssään.

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×